Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’usuari a través de la web que www.liderou.com

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a la web per a la finalitat esmentada.

La web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook, Instagram o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’usuari, el lloc Web podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a l’efecte així ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anònima o agregada, la web podrà registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI

La web tracta la informació facilitada per l’usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de l’usuari fetes a mitjançant el formulari de contacte habilitat pel seu efecte. La informació que es podrà gestionar serà:

  • Realització de consultes del nostres productes.
  • Comunicacions electròniques de naturalesa informativa d’acord amb els seus interessos.
  • Sol·licitud d’informació.
  • Enviament de receptes del seu interès.

En el cas que l’usuari es registri a la web a través de la connexió social, EL PORTAL únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari per als quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. EL PORTAL no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que facin de la informació de l’usuari.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PER A ENVIAMENT DE COMUNICACIONS DES DE EL LLOC WEB

Les dades empleats, o facilitats, en les comunicacions informatives i / o promocionals són tractats per la web per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions, celebracions, felicitacions i esdeveniments socials i professionals de la WEB o de tercers.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu comercial@liderou.com

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud del usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l’usuari

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La base legal per al tractament de les dades de l’usuari és el consentiment donat per l’Usuari.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Entitats financeres per a la realització del pagament, proveïdors, organismes públics o privats relacionats amb el servei, i altres entitats necessàries per dur a terme igualment la prestació del servei.

QUINS SÓN ELS DRETS DE L’USUARI QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si la web tracta dades personals que els afecti així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les dades només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos la WEB cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius de compliment legal, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política, així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos. Per a la seva realització ho podrà fer mitjançant correu electrònic a: comercial@liderou.com amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

En cas de no obtenir satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica, en presentació d’una reclamació de tutela de drets.